عبدالحی مرام

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.

آیا گندگی های وزارت معارف پاک خواهد شد؟

Posted by on in سیاسی و اقتصادی
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 13450
 • Print


نوشته: مهران نجرابی


افغانستان را کشور اسلامی، میگویند و حقیقتاٌ که 90 فیصد مردم آن مسلمان، اما بی اراده و پراگنده بوده که باشد تقاضای دوعالم دین، در جرگه ی کبیر که از فرهنگ بدوی هال قبیله بر این کشور و مردم تحمیل شده است، نامش را \\\"جمهوری اسلامی گذاشتند که از آغاز کار داردهً موقت که این اداره از کنفرانس بن ساخته و بافته غربی های استعمار گر، بویژه انگلیس و امریکا می باشد. تا هنوز غنی احمدزی یا حکومت \\\"عین و غین\\\" را همین غربی توسط جان کری وزیر خارجۀ امریکا ساخته و بالای گرده توده های میلیونی، پا برهنه گرسنه و آوارۀ این کشورتحمیل کرده و می کنند. این رژیم تک قومی و تک تبار که هرم تمام کرسی ها آنرا بدستش داده اند زیر نام قرآن، حدیث و اسلام عزیز، تبهکاران دولتی، باند های مافیایی در تبانی باند های جنایتکار طالب، القاعده و داعش مرتکب صد ها و حتا هزارن جرم و جنایتی گردیده اند که تاریخ مانند آنرا ندیده است.


این تبهکاران داخلی و خارجی، ریش دار و لنگی دار، نکتایی و مفلرپوش از غارت بیت المال آغاز و تا غضب زمین ها و تجاوز بر نوامیس این مردم بخون خفته دریغ نورزیدندن کوش رسوایی شان شهره جهانی پیدا کرد ودر لقب بد نام ترین، فاسد ترین نظام را در کشور و جهان کمایی کردند که اینک نمونه ی کوچکی از جنایات اداری، مالی و معنوی فاروق وردگ که مانند کرزی آدمک شیاد، فلوته باز و منافق آشکار می باشد و آدم مسلکی در معارف نبوده است، افشاء و رسوا میکنیم! زیرا این عنصر شیاد و نرادی است که دست هزاران شیطان انس و جن را پشت سر بسته که هم کرزی و هم غنی او را \\\"بچه خوانده\\\" خود گفته اند و میگویند و نوازش میدهند.


ص: 2
رژیم شیاد و فاسد کرزی- غنی این عنصر فتنه انگیز وشیطان صفت را همواره بالا،بالابرده که حتما امریکایی هم با وجود افشاگری \\\"سیگر\\\" یعنی تفتیش ایالات متحده امریکا مبنی بر غارت هفت صد میلیون دالر از بودیجه ی معارف و کمک های جهان، نتوانسته باند فاروق وردگ را راهی زندان و مجازات شرعی، قانونی نماید.


فاروق وردگ که از کشتار، خانواده استاد محبوبه حقوقمل در فانیست وزیراکبرخان از تروریست های گلبدین تبهکارحمایت کرد و در مقابل به خاطر زخمی شدن دختر پاکستانی – اما پشتون تبار، بنام ملاله هزاران شاگرد و استاد معارف کشور را وادار ساخت تا برای وی دعا و فاتحه خوانی نماید و دهها مدرسه ی به ظاهردینی و اسلامی را در حقیقت مانند مدرسه های شیطانی حقانی، قاضی حسین احمد خسر گلبدین، ملا فضل الرحمن، مولوی سمیع الحق، جاسوس موساد اسرائیل که دهت پرور بود در کشور ما اجازه فعالیت داد و میلیون ها دالر، پول ساختمان های \\\"خیالی\\\" مکتب های خیالی و آموزگاران خیالی را به جیب زد که حالا مردم ما، در شبکه های اجتماعی، چه زیبا فکاهی ساخته اند که : پول مکتب های خیالی خرچ کفن میروی\\\" واین رسوایی دیگری است که از رژیم فاشیستی و فبیله گرای کرزی – غنی در قرن 21، زیر چتر امپریالسیم غرب و با شعار اسلامی! تا جاییکه هنوز هم غنی احمدزی این تفکر نام نهاد فاروق وردگ را بحیث مشاورارشد !!!؟\\\" خود تعین کرده است واه واه به این دیده درایی و خاک زدن به چشمان توده های میلیونی مردم افغانستان و بادران خارجی شان.


1- چند سال پیش، نجیبه حسینی، یک عضو مجلس سنایی کشور ما گفته بود که: در بعضی ولایات اصلاً هیچ دختری در امتحان کانکور اشتراک نکرده و به دانشگاه نفرفته اند.
2- موجودیت یک هزار مدرسه طالب پرور و دهشت افگن، که آموزش های هراس افگنی را می دانند و مورد حمایت بی دریغ فاروق وردگ و باند تبهکارش بوده است، غنی احمدزی هم لایی آنرا بالا نکرده است، بخاطریکه این هزار و صد ها مدرسه ی دیگر در کشور، از شعبات مدرسه های شیطانی پرور پاکستان و ارتجاع عرب می باشد.
3- در سندی از و یکما لیک آمده بود که: امریکا از کرزی خواسته بود که مفسرین را از دستگاه دولتی اش برکنار کند و جون خود کرزی و خانواده اش و \\\"مشهود با فساد\\\" بودند لذا غارتگران ودردان حرفوی را نه تنها بر کنار کرد بلکه در کمپاین انتخابات غنی احمدزی مانند گوسفند ها\\\" توظیف که حالا فاروق وردگ جمع تمام لاش خوران باد------------ دور دسترخوان غنی خان احمدزی می باشد! و کرزی شیاد و قبیله گرا گفته بود که: \\\"از هر جا و راهی که پیدا کنید، باید در کشور گور کنید به خارج نبرید\\\" و به همین دلیل بود که یکصد میلیون دالر کمک امریکا به معارف کشور ما \\\"غیب و غایب شد.\\\" واین بخاطری بود که: معصوم ستانکزی گفته بود که: کرزی با قاچبران مواد مخدر بدلایل سیاسی رابطه و دست داشته است.\\\" و همی قاچبران اند که نام فرود گاه بین المللی کابل را بنام کرزی شیاد و دغل باز گزاشتند و کابل را از قلم انداختند. و به کرزی \\\"لقب پدر ملت را دادند\\\" جونکه از قبیله قریش افغانی تعنی زی ها می باشد.
4- بیش از دوصد هزار آموز گار با شکم گرسنه، پای برخنه و پای پیاده، در کشور مصروف تدریس میلیون ها فرزند، این سرزمین خون آلود اند، اما معاش شان بخور نمیر وبه اندازه معاش یک چوکی دار دربار کرزی – غنی نمی باشد و ستم نژادی و قومی بالایی شان بیداد می کند. وغنی احمدزی هم سیاست اغوا گرانه ی کرزی و فاشیستی فاروق وردگ و کریم خرم را در پیش گرفته، آموز گاران را توهین وتحقیر می نمایند یا \\\"گول می زنند\\\" چنانکه واحد یار، رئیس دفتر فاروق وردگ، آصف ننگ، سرور غزیزی و چندین دزد و غارتگر 700 میلیون دالر بشمو صدیق پتمن و دیگران را مورد حمایت و نوازش قرار میدهد و آصف ننگ این گرگ را والی فراه ساخته است ه گنج قارونی اش بیشتر شود! و باند گلبدین را حمایت نماید.
5- مبلغ پنجاه و پنج میلیون دالر از سوی بانک جهانی، جهت رشد و تقویت تعلیمات تخنیکی به وزارت معارف، مساعدت شد که تمام آنرا باند شئونستی و فاسد فاروق وردگ بشمول آصف ننگ، سرور عزیز تا پرویز نام لغمانی غارت شد که هیئات رهبری جدید وزارت معارف هم لای دوسیه های آنرا از ترس برخورد قوم گرایانه غنی احمدزی بالا کرده نمی تواند، چون وزیر فعلی معارف \\\"زی\\\" ها نیست و همیشه توبیح و تهدید میگردد و به پیشنهادات او وقعی گزاشته نمی شودو شاید هم از این پست وادار به استفایش کنند!
6- بگزارش رسانه های کشور مان وختا جهانیان و سازمان شفافیت بین المللی، مستقر در آلمان فدرال، افغانستان، دارنده ی ششمین نظام فاسد آموزشی در جهان بوده که این رسوایی ملی ارمغان شرم آور رژیم کرزی – غنی می باشد و ثبت تاریخ زمان، --- \\\"شمله\\\" داران آنرا بخود نمیگیرند وزیر سایه درخت بی غیرتی ......... داده اند. زیرا بیشتر از بیست فیصد مردم افغانستان در نظام گندیده معارف زمان وردگ رشود داده اند و کار هایی شان جور شده که نمونه ی کوچک آن پرداخت 80 هزار افغانی از سوی آموزگاری در ولایت جنگ زده و محاصره شده بغلان می باشد.
7- فاروق وردگ و باند گزابش، مدعی شده بود که بیش از پنج میلیون شاگرد در مکتب های مرکز و لایات کشور در می خوانند و بالاتر ازهفتاد فیصد مکتب ها استندرد است و این در حالیست که یک از شرکای جرمی فاروق خان که روی لاش پرخاش کردند، یعنی صدیق پتمن معین مسلکی اش در رسانه ها افشا کرد که: \\\"فاروق وردگ همواره گزارش های دروغین و کازبانه در آمار آموزگاران و دانش آموزان داده است و تنها \\\"11\\\" ولایت اصلاً مکتبی نداشته و من چندین بار این مساله را به کرزی گفتم اما وی مرا بر طرف کرد. بخاطریکه وردگ گفته بود : \\\"تنها من باشم یا پتمن\\\" چو ن میخ وردگ گلبدین و آی اس آی و شورای کویته بوده! و به همین دلیل بود که فاروق شیاد، کرزی خود خواه را \\\"پدر معارف\\\" لقب داد!
8- یک از فرماندهان پولیس ولایت دور افتاده زابل: آقای روغ لیونی که در برابر جنایتکاران طالب و گلبدین می رزمید گفت که : \\\"وزارت معارف پول ها را برای طالب های جنایتکار میدهند.\\\"
9- والی ورئیس معارف ولایت غور در آن زمان خواهان برچیده شدن مدرسه های نام نهاد دینی، غیر قانونی و دهشت پرور شده بودند، زیرا دراین مدرسه ها نفرت قومی، مذهبی، زبانی و خشونت ضدمدنی تدریس میگیرد. اما کرزی و چوبکی شیادش فاروق وردگ به آن اعتنایی نکردند جونکه بسود نژادی شان بود و دین مذهب رژیم کرزی غنی هم نفاق افگنی ها بوده است که هنوز هم در سطوح پایین و بالای این نظام گنده جریان دارد و بانگر رون آن تصفیه های قومی از وزارت خانه های است که وزیر های شان پشتون و دنباله روان بی آبروی شان است.
10- از جمله رشوگیران مفسد باند فاروق وردگ یکه ها کامران نام رئیس معارف شهر، عادله نام و چند نفر دیگر از معینیت تعلیمات تخنیکی، در دفتر های سوانح و ریاست اداری آنوزارت در آنزمان بود که وزیر جدید معارف و تیم کاری اش هنوز هم صلاحیت بر کناری و کیفردهی آنان را ندارد و غنی احمدزی از آنها پشتی بانی میکند! و در آن زمان خانمی که مدیره لیسه ی مکروریان 4 بود یک سیت کوچ با پنجصد دالر رشوه میگرفت و کامران نسبت بد اخلاقی به ریاست معارف تخار تبدیل شد و از مجازات فرارش دادند.
11- غفران نام که یک از کذابین معارف بود با رسانه ها گفت: ما در سطح کشور هشتاد هزار استاد مسلکی و 22 هزار آموزگار که از جمله 80 هزار آن مسلکی اند، بشمول مدرسه های دینی داریم که این دروغهای شاخدار غقور نما از سوی وزارت جدید معارف افشا شد و گند گی دروغ و اختلاس و دزدی بیت المال تا مرز 700 میلیون دالر مستند گردید. اما فاروق شیاد با \\\"یک چلنج\\\" آنرا حنثا و رد کرد و با وزیر شدن مشاور ارشد در پهلوی غنی احمدزی هنوز هم جدی تر گردید و همه را مسخره نمود. این است کار متفکر غرب! و دلقک قبیله.
12- دکتور ظاهرعزیز، سفیر پیشین افغانستان در موسسه فرهنگی یونسکو و آی سیسکو در شماره سه شنبه 4 قوس 1393 خورشیدی و پس از آن در روز نامه ی وزین با اعتبار آرمان ملی نوشته که: \\\"با تأسف که تعلیم و تربیت فرزندان افغان، مانند دیگر کارهای حکومت کرزی، مخصوصاً در سالهای اخیر، دست خوش دروغ های سیاسی شد. در بیانه ها و گزارش ها به ناحق معارف افغانستان را \\\"پنداندۀ\\\" اند و تعداد شاگردان مکاتب را در جریان سه، چهار سال اخیر به یازده میلیون و پنجصد هزار شاگرد بالا بردند که این احصائیۀ دروغ محض است.\\\" و حالا وزیر جدید معارف آقای حنیف بلخی که وابسته به کابینه ی غنی احمدزی می باشد، آمار دقیق معارف، چگونگی نصاب تعلیمی، چاپ کتاب ها را در مطابع خارجی و دهها موارد دیگر، جرایم اداری، اقتصادی و معنوی را که از موسسه ها و نهاد های مختلف گردآوری کرده است و افشاء نمود تا \\\"شفافیت\\\" ثابت شود، اما باز هم حاکمیت قبیله گرایان کین سوز و متعصب، هنوز هم ستمگر، جفا پیشه گردیده، نه تنها به آن اعتنا نکرده، بلکه با سلب صلاحیت وزیر معارف و عدم پروا به پیشنهادات سازندۀ آن، تلاش مذبوحانه ی دارند، تا تمام دوسیه های نسبتی و حتا گزارش های دقیق و مستند \\\"سیگر، یا ادارۀ تفتیش امریکایی ها را هم\\\" ناپدید و یا زیر پای لجاجت و بغاوت قبیله گرایی شیادانه زیر بزنند و یا به آتش بکشند تا لای فساد و جنایتها دیگر بالا نشود و باند وردکی ها و شوست ها از گزند و باز خواست قانون در امان باشند. و به همین دلیل است که آقای بلخی: حتا یک اجنت کوچک باندیست های شونیست و فاشیست فاروق وردک را تغیر و تبدیل کرده نمی تواند، چه رسد که آنان را به دادستانی کل معرفی و راهی زندان پل چرخی نماید.
13- اسدالله خرم، رییس شورای ولایتی سرپل، صفحات شمال کشورمان گفته بود که بیش از پنجاه دروازه ی مکتب، درین ولایت پر از گنج از سوی تبهکاران طالب تههد روبرو است و حالا به اثر طالب پرور و خون شریکی، رژیم فاسد کرزی – غنی ولایت سرپل در پرتگاه سقوط قرار داشته است، بخاطریکه نور حبیب جلال که فرزند شمالی تاجیک تبار و طالب ستیز است و فرمانده پولیس ولایت سرپل بود، از آنجا تبدیل شد و این کار بخاطری شد که عیثرۀ واپس گرا و جهل پرور\\\"اسماق زی ها\\\" که بیشترین طالب های فرهنگ ستیز از این قبیله بوده و از نواده ها و قوم کمال الدین اسحاق زی اند و این آدم ستمگر و ظالم در زمان ظاهرشاه زن باره و عیاش شش تن از دهقان های پا برهنه ی ازبک تبار ها را نخست بدم اسپ ها بسته، بزکشی و سپس بروی زمین انداخته، آتش زد که فریاد این شهدای مظلوم را جناب مولانا خسته در یکی از شماره های جریدۀ خود چاپ کرد که سلطنت ستم پیشه گان به آن اعتنایی نکرد!
14- 29 دروازه مکتب، در هسکه مینه ی ننگرهار، در آن زمان بسته بود و این روند جاهلانه و خایننانه و تحمیلی هنوز هم با سرازیر ساختن لشکر شیطان طالب، گلبدین، القاعده و داعش، نه تنها در هسکه مینه و حتا در تمامی ولسوالی های ولایت لغمان،توأم با کشتار وحشیانه ی مردم، آتش زدن مکتب ها و ربودن زنان و دختران دوام دار و تاجاییکه تبهکاران فرهنگ ستیز و جواسیس آی.اس.آی و ازتجاع عرب در دانشگاه ننگرهار این مرکز مدنیت \\\"شرقی\\\" نفوذ کرده و پرچم های دشمن را بلند کردند. زیرا به تعداد هشت صد تا هزار تن داعشیان چنگیز صفت در ولایت ننگرهار به ویژه ولسوالی های کوت، حصارک و خوگیانی جابجا و تصمیم تصرف شهر جلال آباد را دارند.
15- بیش از (60) میلیون جلد کتاب معارف کشور، از کاغذ بی کیفیت و نازک، در مطبعه های خارجی، از جمله پاکستان، خانه ی اصلی فاروق وردگ، زیر نظر ملا افضل الرحمن و قاضی حسین احمد با هزینه ی میلیون ها دالر چاپ شد که تمام این پولها، توسط باندیست های فاروق وردگ حیف و میل گردید و هر اندازه آموزگاران و مردم فریاد زدند – گوش های کرزی – کر بود و حالا غنی احمدزی هم کر تر می باشد که پرسان نکردند و نمی کنند.


این در حالیست که قانون تدارکات و منافع ملی کشور ما حکم می کند که این شصت میلیون کتاب باید در مطابع دولتی و مطبعه های خصوصی کشورمان، زیر نظر اهل فن، از کاغذ مناسب و دوام دار چاپ میگردید و میلیون ها دالر به بودیجه دولت و شرکت ها طباعتی کشور خودمان واریز میشد، چرا غنی احمدزی این سود بزرگ ملی را نادیده گرفته و بزرگترین شیاد و خاین ملی، یعنی فاروق وردگ و شرکای جرمی اش نوازش میدهد، مگر\\\"شنساًن قوم\\\" ندارد و چرا مضمون قرآن مجید این کلام خداوند ج را لگد مال مینماید!
از سوی دیگر در پشتی این کتاب ها \\\"جمله ی رایگان\\\" نوشته شده است و فروش آن جواز ندارد، مگر به هزاران جلد این کتاب ها در آن زمان و حتا حالا هم در بازار های کابل به قیمت بالای برای مردم به فروش میرسد و بگفته ی مسئولان مکتب های خصوصی که: \\\" ما این کتابها را به قیمت فی جلد مبلغ شصت (60) افغانی خریداری میکنیم که شمار آن به هزار جلد خواهد رسید. این جا پرسش به عمل می آید که : چگونه این کتابها بدستور فاروق وردگ و شرکای جرمی اش از تحویل خانه های معارف کشیده شده و به قیمت در بازار بفروش میرسد، چه نوع معامله ی \\\" اختلاسگرانه\\\" ی بین تحویل دار، شعبات اداری و خریدار های آن وجود داشته که این گونه اختلاس ها صورت گرفته است، چرا ع و غ این خیانت آشکار را پرسان نمی کنند؟
16- در معینیت تعلیمات تخنیکی وزارت معارف که طی حاکمیت مطلق فاشیست های قبیله گرا قرار داشت، آصف ننگ و سرور عزیز و بیش از یکصد تن از شرکای جرمی شان آمریت های انستیتیوت های تعلیمات تخنیکی بدست پشتون های متعصب و جاهل قرار داشت و تنها یک هزاره، یک ازبک، یک تاجیک و یک پشه ای آنهم با ترس و لرز مؤظف بودند، دیگر همگی قبیله گرایان متعصب و مفسد و اختلاسگر، چرا غنی احمدزی یا حکومت خیانت ملی ازین تبهکاران پرسان نمی کنند و چرا وزیر جدید معارف را سلب صلاحیت کرده اند – مگر همان ضرب المثل مشهور صدق نمی کند که: \\\" که د وردگ وی مقرر شی که نه وی، اصولا ورسره معامله شی!\\\" یعنی سیاست خایننان و نژاد پرستان در قرن 21، در کانون معنویت و معارف ما حاکم بوده که مایۀ ننگ و شرم ساری حکام این کشور باید باشد.


زیرا این باندیست های فاشست و جاه طلب طی 13 سال گذشته، هر آنجه را از دانش جویان و استادان در بورسیه ها برای تحصیلات عالی بخارج ازکشور فرستادند همگی پشتون های متعصب وابسته به طالبان شورای کویته و باند تبهکار گلبدین راکت یار بوده و مجری این سیاست کثیف، آصف ننگ، واحد یار، سرور عزیزی و چند بای دو دیگر که از آمریت ها قرار داشته و مطلق العنان بوده اند و این باندیست های لجام گسیخته و ضد ملی بیش از 47 چوکی آمریت ها و.....................چوکی ریاست ها وصد ها مدیریت های مکتب ها را در انحصار قبیله گرایان متعصب قرار دادند و این سیاست پلید، شوم و ضد ملی رژیم باشیستی و قبیله گرای کرزی غنی بوده و هست که بیش از سه صد هزار جوان تحصیل یافته ما ار ماستر تا صنف 12 – بافروش خانه و کاشانه ی شان و با غرق شدن در دریا ها به اروپا رفتند و غنی احمدزی این متفکر!!؟ هم گفت که: من هیچ همدردی با آنان ندارم\\\" و تفکر بدوی، کوچی گری را از مغز خود نثار نسل جوان کشور ما کرد. در حالیکه خانم اروپای وی بر عکس او با اندیشه مدنی با جوانان آواره ما همدردی کرد. چه عجب زمام داری که: شوهر بدوی می اندیشه و خانم مدنی. ببین تفاوت را و چه فاجعه ی که چنین رژیمی طی 14 سال اخیر نصیب این ملت بخون نشته و اسیر گردیده است.


آری! امپریالیزم غرب چنین رسالت واداره دارد تا مردم افغانستان نابود، اسیر و برده خود سازد. بناً برتمام علماً ، اندیشمندان و امور قلم و سیاست کشور ما وبر تمام مردم با وجدان مردم ما فرض قطعی است که با شهامت سیاست های مزدور صفتانه رژیم کرزی غنی را رسوا و افشاء کنند و سنگر واحد ملی – مترقی میهن را برای نجات این کشور و عبور از این تگنان ایجاد کنند تا کشور شان از جراثیم پاک گردد و میهن تاریخی، باستانی و پراز گنچ های بر بها از خود شان، ملکیت خود شان گردد و معالج میلیون ها بیماری مردم خود گردند.

Last modified on
Rate this blog entry:
0

Comments