عبدالحی مرام

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.

به کیفر رسانیدن قاتلان فرخنده یک امرشرعی و دینی می باشد

Posted by on in سیاسی و اقتصادی
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 13076
 • Print

عبدالحی« مرام»

همانگونه که نوروز باستانی و جهانی ما در سال گذشته بخاطرآزمندی وزر اندوزی مشت ازمفسدین مردم حرام خور به سرکرده گی حامد کرزی مورد مسخره قرار گرفت به جای آنکه در تپه پغمان تجلیل کنند در کاخ خون ریز ریاست جمهوری ودرحسار دیوار ارگ ستم گران به اصطلاح تجلیل شد.زیرا 24 میلیون دالری را که وزارت شهر سازی ازپول متقاضیان اپارتمان ها دربلاک های قصبه پرداخته بودند مشت غارتگر آنرا حیف و میل و کاراکمال تپه پغمان را قصدأ به تعویق انداختند و این یک خیانتی بود به فرهنگ هویت و تاریخ آریایی ها و خراسانی های کشور مان !

نوروزسال 1394 بدتر و خیلی زشت تر ازسال پار به بی حرمتی گرفته و تا مرز خون ریزی وحشتناکی نوروز مارا پذیرا شدند و جرایم خیلی خطرناک وبربرمنشانه یی صورت گرفت که نه در آیین انسان دوستی و حیات بخش اسلام است و نه هم در عرف عنعنه ها و فرهنگ پربار و آمیخته با« شرم» و حیایی مردم افغانستان!

سی میلیون شهروند افغانستان و میلیون ها شهروند متمدن جهان شاهد رخداد خیلی وحشتناکی بودند که فردی معامله گر،فریبکارو فتنه انگیز«ملایی تعویزی»با بستن تهمت ناروایی ضد اسلامی وضد انسانی وضد مدنی، بالای دختر عفیفه ، پاکدامن ، حافظ قرآن مجید و تحصیل یافته یی مدرسه یی بی بی عایشه یی صدیقه بنام فرخنده ، درکشور ما در قلب خونین افغانستان ، یعنی کابل داغ دیده و مشهد هشتادهزار شهروند این کشور که در جنگ های خونین تنظیمی صورت گرفته بود، به وقوع پیوست.

فرخنده این آرین دخت تاجیک تبار و نهال برومند سرزمین شمالی که همواره با اندوخته های دانش اسلامی خود و با گوهرناب اسلامی ، دربرابر بی خردی های قرون اوستایی وذهنیت زشت قبیله و عشیره که میراث نکبت باری است از دوران جاهلیت قبل ازاسلام پیکار میکرد و به روز های چهارشنبه که معمولأ روزهای زیارت ودعا به ارواح مردگان است ، زنان و دختران بی خبر از دین ومفاهیم عالی قرآن عظیم الشان جمع آوری وبرای شان اندرز و موعظه که حقیقت و گوهردین را مینمود که ای خواهران و برادران ، بدنبال جهل و خرافات نروید سنگ ها و چوب ها را بوسه نزنید و از زیارت که انسانی بیش نیست طلب حاجات نکنید زیرا در قرآن مجید که کلام الهی است ودر سوره فاتحه درپنج وقت نماز می خوانیم که خداوند عادل و مهربان میفرماید:«ستایش برای خداست پروردگار عالمیان ، بخشاینده ، مهربان ، خداوند روزجزا (تنها) ترا می پرستیم و(تنها) از تو مدد می طلبیم ، بنما ما را ، راه راست ، راه آنانیکه اکرام کرده یی برایشان ، نه راه آنانیکه ، خشم گرفته شد بر آنها و نه راه گمراهان . و هم تأکید میکرد که پرستش زیارت ها و خواستن حاجات از غیرالله شرک است و شرک ظلم عظیم. که نباید در مرتکب چنین عمل زشتی گردید! 

بنابرهمین حکم قران بودکه منافع ملانمای تعویذگر و جادو گر به خطرمواجه شدو تهمت ناروا، دروغین و کذابیت شیطان صفتانه را بالای فرخنده این عالم دین وقاری قران مجید بست که گویا اوراق قرآن را آتش زده است و چند متوالی ، ملنگ های که در حقیقت «پلنگ» اندوچند جوان و نوجوان بی خرد، اوباش وارازل را تحریک و وسوسه شیطانی نمودند و سرانجام باوجود همه استدلال های عقلی و دینی و مدنی فرخنده ، در برابر این خیل«جهلا»و بی خبر ازگوهر اسلام حیات بخش، بالای فرخنده این قهرمان دخت کابل زمین ، مانند گرگان درنده یورش بردند ، با مشت و لگد ، با سنگ و چوب ، با آهن بر بدن زنانه اش کوبیدند لباس او را دریدند ، بی عزت ، بی آبرو و برهنه اش ساختند و خونش را طوری ریختند که هرگز تاریخ پنج هزار ساله کشور ما آنرا ندیده است حتا حیوانات جنگل های افریقا و هندوستان هم ، مانند با نذیر این بربریت وحشتناک ودرنده خویی آنرا ندیده یا نشنیده اند.

این خیل جهلای گرگ صفتان و دارای جادوگر تعویذ نویس از دین حدیث حضرت محمد (ص) بی خبر بودند که فرموده اند:«خون ، آبرو ، عزت و ناموس مسلمان بر مسلمان حرام است.» و این بی خردان و بی صفتان هرگز از زبان عالم دین نشنیده بودند که خداوند (ج) میفرماید:«کسی که مومن را قصدأ میکشد کیفرش اینست که برای همیش در جهنم سوزان است و این دد منشان عوام صفت و گستاخ در برابر دستور های خداوند قهارو حضرت رسول اکرم(ص)هم مفتی میشوند و هم قاضی و هم عزرایل که این گونه در برابر فرخنده دخت جوان و واعظ و مبلغ حقیقت اسلام عمل تبهکارانه ی غیر اسلامی غیر انسانی غیرمدنی را بی باکانه انجام میدهند و تا جای که این دختر پاک دامن مومنه و مسلمه را به زیرموتر میکنند ازدروازه زیارت شاه دو شمشیره تا نزدیک مسجد اندرابی و پل لرزانک توسط موتر، در حالیکه بدن و جسد عفیفش برهنه میباشد ، کشان کشان میبرند و آنگاه به دریا پرتش میکنند و هتلر صفتانه آتشش میزنند.«ببینید و بخوانید و بشنوید ، جنایات بی شمار را ، درزیر سایه های قرآن » آن هم در قرن 21- زیرنام و چتری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و«غوغای واعظان دین خدا ، که چگونه از دین منحرف و مردم را به سوی گم راهی وخرافات و جهالت قرون اوستایی سوق میدهند، آن هم درزیر ریش دوکتور اشرف غنی احمد زی که مدعی حکومت داری حضرت ابوبکر صدیق(رض) و نخستین خلیفه یی اسلام است ! باید گفت که در تحریک، تشویق ،ترغیب این قتل بربرمنشانه ، داکتر ، مولوی و قاری نیازی سیمین حسن زاده که مدعی با فرهنگ با دیانت بودن و داکتر زلمی زابری که درکمیسیون سمع شکایات مجلس سنا بوده شریک جرم اند ، زیرا این ها از مقام های با صلاحیت دینی و دولتی چنین فتوا های «من دراوردی را داده اند » تهمت و افترای کازبانه و جاهل صفت ملای نام نهاد تعویذ نویس زراندوز مفسد خرافه پرست جادوگر فحاش و فتنه انگیز را تأیید و «مهر» صحت بر آن چسپانده اند که باید این ها به حیث محرکین قتل فرخنده شهید موخذه گردند و در قتل «عمد » شریک و سهیم اند و باید حدود شرعی بالای شان جاری گردد و مردم افغانستان ، به ویژه ، پانزده میلیون زنان و دختران کشور ما و میلیون ها انسان دیگر ، باید این حادثه یی هولناک و شرم آوار وحشیانه را پی گیری کنند و نباید برای حلقه های خرافه پرست و جاهل و حامیان و حواریون ، آشکاروپنهان قاتلان فرخنده شهید اجازه بدهند که تبهکاران وقاتلان خون ریز ووحشی صفت که از شهر ما وادی گرگ ها ساختند که جنایت کاران رها شوند ما از پارلمان کشور علمای جدید کشورو شهر وندان متدین ومدنیت پرور و با خرد خویش میطلبیم تا این قضایای شرم آور، ننگین ضد اسلامی و ضد انسانی را جداً محکوم کنند و تا زمانیکه جنایتکاران یاد شده و حواریون آنان به زندان نرفته اند و به کیفراعدام نرسیده اند ارام ننشینند و به ویژه علما، استادان دانشگاه اموزگاران مکتب هاو ملیون ها دانش آموز و نهاد های فرهنگی با قاطعیت در دفاع از خون خواری فرخنده شهید وهزاران زن و دختری که توسط چنین وحشیان دد صفت ، زن ستیز، خرافه پرست در میهن ما حتا جهان صورت میگیرد با شهامت بایستند و مانع تبهکاری ها و خود سری ها گردند! زیرا جادوگران،ساحران ، و تعویذ نویسان خرافات پرست جاهل، مشرکانه کار میکنند و در بین هزاران خانواده مسلمان ما«نزاع وفتنه» میآفرینند، دروغ میگویند و از کشیده گی های خانواده گی یا آزرده گی خشو و سنو، زن و شوهر، ینگه و ننو و مردان بد اخلاق و بی خبر از دین سوء استفاده مینمایند و چه بسا که روابط نا مشروع «قریب به زنا، فحشا،جدایی های زنا شویی و غیره را» به وجود می آورند یکی را با دیگری ارتباط و پیوند می دهند و زمینه یی فحشا، طلاق، وفرار از منزل را با رمل اندازی ها و جادو گری های ناروای خود مساعد و ترویج فساد و فسق و فجور میگردند که باید وزارت حج و اوقاف شورای علما، وزارت اطلاعات و فرهنگ، جامعه مدنی مطبوعات کشور مان وزارت زنان و نهاد های مدافع حقوق زنان که«شیشه ناموس عالم را در بغل دارند» واز ارتکاب جرم و جنایات ضد بشری از فساد و فتنه « خون دل میخورند » ایستاده گی دایمی نمایند و با هر وسیله یی امکان که میشود پیکار بی امان کنند و رسالت ملی و اسلامی و انسانی شانرا انجام دهند!

آری! هر که پاه کج میگذارد خون دل ما میخوریم---- شیشه یی ناموس عالم را در بغل داریم ما.

Last modified on
Rate this blog entry:
0

Comments