وبلاگ جوانان امروز

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.

وزارت معارف رژیم فاسد کرزی به کانون نژاد پرستی و قبیله گرایی منحط و پوسیده مبدل شده است

Posted by on in سیاسی و اقتصادی
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 15106
 • Print

اکیزه خراسانی

وزارت معارف که کانون آموزش و پرورش فرزندان و نوباوه گانه جامعه بوده و می باشد در رژیم فاسد و قبیله گرای کری، به مرکز فساد، رشوه، انحصارگری قبیله ی وردگی ها و باند شرور و نژاد پرست افغان ملتی ها و گلبدین تبهکار این قاتل معارف و ویرانگر کانون های آموزشی و پرورشی کشور ما مبدل شده است که طی حاکمیت ارتجاعی، انحصاگری، فاشیستی و یکه تازی فاروق وردگ این اژدهای چند سره، معارف ماهیت معنوی، فرهنگی و آموزشی و پرورشی خود را بکلی از دست داده و واجب است تا این وزارت پورد پاشی و خانه تکانی گردد تا فرزندان میهن ما و نسل های کنونی بحیث نهال های سالم و با ثمره شیرین آموزش و پرورش به بینند و هزارن آموزگار ارجمند، جیب خالی؛ گرسنه و فقیر شده آزاد و صاحب صلاحیت علمی و فرهنگی درین وزارت گردند و لکه ی بدنامی «فاسد بودن معارف» از دامان ملیون ها دانش آموز و هزاران آموزگار که پدران و مادران معنوی این مردم بخون خفته اند؛ پاک گردد که اینک طور کوتاه به جنایات مرتکب شده توسط فاروق وردگ و باند چند بعدی و چند چهره یی و اما خیلی کره، زشت و خشونت آفرین فاشیستی و شونستی آن افشا گردد!:


1- نجیبه حسینی، یک عضو شنامی کشورمان میگوید: «در بعضی ولایات اصلاً هیچ دختری در امتحان کانکور سال گذشته اشتراک نکرده است و به دانشگاه راه نیافته که زن ستیزی فاروق وردگ و بانداوراانشان میدهد.


2- موجودیت یک هزار مدرسه ی غیر قانونی در ولایت هرات و صدها مدرسه ی دیگر ظاهراً بنام دینی در ولایات و حتا حومه و اطراف کابل که به کانون طالب سازی و مرکز تبیلغات تکفیری علیه مردم و همین دولت کرزی- غنی مبدل شده است، ناشی از آن است که مدرسه های شیطانی، مانند 35 هزار مدرسه ی پاکستانی بدستور انگریزها، آی. اس آی مولانا فضل الرحمن و قاضی حسین احمد، خسر گلبدین ساخته شده که دهشت افگن و عالم «سوء» تربیت می کند و ازین مدرک نادانه ملیون ها دالر به جیب فاروق وردگ می افتد!


3- بروز 22 جدی سالروان رسانه های با درد و آگاه کشور اعلان کردند که: ایالات متحده امریکا مبلغ یکصد ملیون دالر به وزارت معارف کمک می کند. که این پول هم از سوی باند فاروق وردگ حیف و میل و اختلاس میگردد؛ بهخاطریکه اشرف غنی قبیله گرا و رئیس پیشین افغان ملت، فاروق وردگ را مشاور خود مقرر کرده، البته بدستور مولانا فضل الرحمن این مفتی استعمار و قاتل مردم افغانستان و در سندی و یکی لیک قبلاً آمده بودکه: «امریکا از کرزی خواست که مفسدین را از دستگاه دولتی اش برکنار کند و معصوم استانکزی گفت که کرزی با قاچاقران مواد مخدر به دلایل سیاسی دست داشته است.» و حالا اشرف غنی او را بحیث «مشاور ارشد و کاکای ملت!!؟ نزد خود با حرمت نگهداری و مشوره های فساد و پیشکی از وی میگیرد!


4- بیش از دو صد هزار آموزگاران و مرد در معارف مصروف تدریس فرزندان این کشور اند، اما معاش و امتیازها مادی و معنوی شان «تنها» برای باند یست های شونست، قبیله گرا و فاسد داده میشود و دیگران ازین همه افتخار ها قصداً و عمداً طی حاکمیت فاروق وردگ محروم ساخته شده اند که خداوند قهار خود باز خواست نماید، چون عادل است و نژاد پرستی را جنایت میداند و انسان ها را مساوی از: یک جفت، زن و مرد آفریده است.»
و وزارت معارف بدستان کثیف قبیله گرای شونست چند عنصر مفسد، لجوج و خاین اداره میشده مانند: 1- فاروق وردگ 2- سرور عزیزی که حالا بازهم سرپرست است 3- آصف ننگ و بی ننگ که حالا اشرف غنی اورا والی فراه تاخت تا فراهیان بیدار و غم دیده را بقابد و بچابد و غارت نماید «از بد، بترش تو به!» کاریکه قبلاً کرزی میکرد.


5- باندیست های که بدستور کریم خرم، این گریلای «شکم بو» در معارف مصروف غارت، دزدی و نژاد پرستی بوده اند، واحدیار، در دفتر فاروق وردگ صدیق پتمن، رئیس باند فاشیستی فعلی افغان و صدها تن دیگر، بویژه در معینیت تعلیمات تخنیکی، مرکز وزارت معارف و هزاران مکتب دیگر از نگران مکتب تا آمریت ها، ریاست و معنیت ها! مانند: پردیس، طوتاخیل، عادل و 22 تن فاسد دیگر در معینیت تعلیمات تخنیکی .


6- مبلغ پنجاه و پنج ملیون دالر از سوی انک جهانی جهت تقویت تعلیمات تخنیکی با هفت صد ملیون دالر دیگر به وزارت معارف کمک صورت گرفته است که تمام این پول های هنگفت در جیب باندیست های یادشده رفته، حیف و میل و غارت شده است که هرگاه ادارة سیگار ایالات متحده امریکا؛ توسط اجنت های «ویژة» خود آنرا بررسی کند، دستان پلید کرزی، خرم و چاپلوسان ارگ نیز در آن دخیل است و هزاران دوسیته ساخته خواهد شد که باید چنین شود و تبهکاران مالی و اداری به کیفر برسند.


7- بگزارش رسانه ها در سال 1392 و گزارش سازمان شفافیت بین المللی مستقر در آلمان فدرال، افغانستان دارندة ششمین نظام فاسد آموزش جهان بوده است و نزدیک به بیست فیصد مردم افغانستان در نظام آموزش آن کشور، رشوه پرداخته اند.» و رژیم بیدادگر و فاسد قبیله گرای کرزی که آمیخته با ارتجاع سیاه گلبدین و طالبانی و افغان ملتی ها می باشد، مدعی است که: «بیش از پنج یا یازده میلیون شاگرد در مکتب های سراسر کشور مشغول تدریس و آموزشاند و فاروق وردگ و دیگر کذابین وزارت معارف گفته اند که: بالا تر از هفتاد فیصد مکتب ها استندرد است، در حالی که صدیق پتمن، شریک جرمی و ایدیولوژی فاشیستی فاروق وردگ به رسانه ها گفته که: «فاروق وردگ همواره گزارش های دروغین میدهد و در یازده ولایت کشور ما، مکتب ها بکلی بسته است و این سخن و دروغ گوی فاروق وردگ، این شیاد و شعبده باز نیز به گوش «کر» کرزی رسانیده است و چون کریم خرم وردگی، این جاسوس انگریز و آی اس آی در ارگ خزیده بود، لذا کرزی مرا برطرف کرد و فاروق وردگ به کرزی گفت که: یا من باشم و یا پتمن» از سوی دیگر فاروق وردگ بی شرم و بیحیا گفته بود که کسانی که درین وزارت گفته بود که کسانی که درین وزارت مقرر می شوند از کابل و مشرقی نباشند و داکتر علوم اسلامی ناگذیر شد تا خود را «عرب» معرفی کند و مقرر شود!!؟


8- فرمانده پولیس ولایت زابل می گوید:«وزارت معارف پولها را به طالبان میدهد» و این پولیس با جرئت و راستگو، روغ لیونی است که با تبهکاران طالب و گلبدینی های سفاک این برادران کرزی و فاروق میرزمد!


9- والی و رئیس معارف ولایت بادغیس، خواهان برچیده شدن مدرسه های دینی درین ولایت شده اند. بخاطری که صد ها طالب چوچه در آنجا، دهشت، ترور و هراس افگنی را می آموزند. بخاطری که فاروق وردگ، رحیم وردگ، موسی وردگ و کریم خرم عضویت شورای تبهکاران طالب را در «کویته پاکستان» دارند که مورد حمایت انگریز های نابکار هم می باشند! و از سوی آی اس آی رهبری می گردند.


10- فساد اداری و رشوه در وزارت معارف و در قلمرو آصف ننگ این مفسد کلان بجای رسید که توتاخیل نام، آمر انستیتوت اداره و منجمنت وابسته به معینیت تعلیمات تخنیکی که قصداً محصلان را نام می ساخت، پردیس نام آمر انستیتوت تخنیکم کابل به جرم اخذ رشوه، از سوی کار مندان بیدار امنیت ملی گرفتار و زندانی شد «مشت نمونه خروار»! هرگاه معینیت تعلیمات تخنیکی، ریاست تعمیرات وزارت معارف از سوی سیگار یا سارنوالی بررسی گردد به میلیون ها دالر اختلاس برملا خواهد شد زیرا ساختمان ترمیم و رنگ مالی های مکتب های وزارت معارف معارف در مرکز و ولایات همه با خویشاوندان باندیست های فاروق وردگ قرار داد می شد، خدا کند که وزیر جدید معارف با کمک دکتور غزنوی و شفیق صمیم که در انزوا قرار داده شده بودند- اسناد را بدست بیاورند! و خاینین ملی و فرهنگی را به زندان روان کنند.

11- دكتور ظاهر عزيز، سفير پيشين افغانستان در يونسكو يا آي‌سيسكو در شمارة روز سه شنبه 4 قوس 1393، روزنامة آرمان‌ملي مي‌نويسد: با تأسف كه تعليم و تربيت فرزندان افغان، مانند، ديگر كارهاي حكومت‌كرزي، مخصوصاً در سال‌هاي اخير دست‌خوش دروغ‌هاي سياسي شد، در بيانيه‌ها و گزارش‌ها به ناحق مصارف افغانستان «پنديده» يا پنداندن، و تعداد شاگردان مكاتب را در جريان، سه‌، چهار سال اخير به يازده ميليون و پنج‌صد هزار شاگرد بالا بردند كه اين احصائيه دروغ محض است»

ايجاب مي‌كند كه كذابين مصارف و كرزي محاكمه شوند و به حكم «الكاذب عدوالله» بايد با اين دشمنان خدا(ج)، و خاينين به مردم و كشور ما برخورد قانوني و جدي ضورت بگيرد و بازداشت شوند!
12- اسدالله خرم كه با خرم‌وردگي پيوندي ندارد و فعلاً رئيس شوراي ولايتي ولايت سرپل مي‌باشد، مي‌گويد: « پنجاه باب مكتب به وسيله‌ي طالبان تبهكار بسته شده است و مكتب‌ها از نگاه كمبود و نبود مواد درسي و كتب دشواري دارند و درين ولايت 412 مكتب موجود است كه 150 باب آن به تهديد رو به رو مي‌باشدو 1400 آموزگار طور قراردادي باالمقطع درس مي‌دهند.


13- به گزارش سيگار يا ادارة تفتيش و بررسي ايالات متحدة امريكا، نزديك به سه صد ميليون دالر در وزارت معارف حيف‌وميل شده است» و چاپ‌كردن بيش از شصت هزار جلد كتاب درسي معارف با چاپ خراب، كاغذ در جه سوم اخباري در مطابع خارجي‌ها، خيانت ديگري از فاروق‌وردگ و باند دزد و غارتگر او مي‌باشد كه به ميليون‌ها دالر مي‌رسد و به جيب خارجي‌ها انداخته و حق خودرا كه همانا به كاخ يك ميليوني دالري در دوبي گرفته است، در حالي‌كه مطابع داخلي خود افغانستان، مانند مطبعه‌ي دولتي يا آزادي و صدها مطبعه‌ي خصوصي ديگري توانستند كه كتاب‌ها را خوب‌تر، بهتر و با كاغذ زيبا و چاپ ستندرد و خوانا كاغذ درجه اول چاپ كنند كه اين پول هنگفت به اقتصادي كشور و مردم ما كمك مي‌كرد كه فاروق‌وردگ نكرد، و دو قصر يك ميليون‌دالر را از قراردادي پاكستاني كميشن گرفته كه در دوبي مي‌باشد.


14- در معينيت تعليمات تخنيكي وزارت معارف از پنجاه تا شصت آمريت وجود دارد كه آمران آن همه پشتون‌‌تبار وردگي، متعصب، جاهل و مفسد و رشوه‌خوار و نژاد‌پرست اند كه از سوي فاروق وردگ و با مذبيت‌هاي خاين‌رو، پتمن، عزيزي، آصف‌ننگ مقرر شده‌اند و بيشتر از 90 درصد بورسيه‌هاي تحصيلي به خارج به وردكي‌ها و ديگر شونيت‌هاي مالي‌خوريتيمامي داده شده است، چون حامي آن كرزي قبيله‌گرا و خرم‌شیاد بوده است!


15- توزيع نمرات زمين رهايشي از سوي بانديست‌ها به صورت كل براي جاسوس‌ها و عناصر مفسد و دلالان فاروق وردگ صورت گرفته اسـ، برويد در شعبات املاك اسناد آن پيدا مي‌شود كه جفاي در برابر معارف «نيم‌بند» كشور صورت گرفته است.


16- بيش از دو هزار نفر معاش‌هاي دالري طور باالمقطع از پنجصد تا دوهزار دالر اخذ مي‌دارند كه تمام آنان وابسته‌گان بانديست‌هاي شئونست و جاسوس‌هاي (بلي‌گوي) اند كه همه بيكار و پشت يك كمپيوتر نشسته اند، در حالي‌كه هزاران آموزگار را معاش بخور نمير دارند وسيله‌ي ترانسپورتي ندارند، امتيازهاي بورسيه و تقدير‌نامه و بخششي‌ها را ندارند، توهين و تحقير مي‌شوند وزير درختان يا در خانه‌ها و حويلي‌هاي كهنه، نمناك به شاگرد‌ها با تهديد تبهكاران طالب و گلبدين تدريس مي‌كنند كه چه بسا به شهادت رسانيده مي‌شوند يا به عفت‌شان تجاوز صورت مي‌گيرد و هزاران ليسانس و 14‌پاس ديگر از سال‌هاست كه منتظر امتحان دروغين اند تا در معارف شهر يا جاي ديگري معلم مقرر شوند كه آن‌هم كامران نام فاسد و بي‌عفت بعد از رسواي تجاوز بر عفت آموزگار زني به تخار تبديل شد، به جاي آن‌كه به زندان برود. و همين‌گونه فاروق وردگ بارها از جنايات گلبدين و طالبان تبهكار پشتي‌باني كرده به ويژه زماني‌كه خانوادة ارجمند محبوبه‌جان حقوقي ملا در ماركيت فاينست وزيراكبرخان به شهادت رسيد؛ آقا مقام و يا فردي از فاروق وردگ پرسان كرد؟


اين گزارش خيلي كوتاه، از هرا جنايت با نديست‌هاي وردگي‌ها در رژيم بيدادگرانه كرزي اين عنصر شياد و عوام فريب كه 13 سال كشور و مردم ما را زير تيغ جلاداني به نام ملاعمر، گلبدين، حقاني، فضل‌الرحمن، قاضي‌حسين‌احمد و آي، اس، آي انداخت و زندگي اين كشور و مردم را تباه ساخته ميلياردها دالر كمك‌هاي جهاني را «بلعيدند» و حالا هم مشوره دهندگان اشرف‌غني هستند و آتش‌فساد، خيانت و شونيزم و فاشيزم قبيله‌ي به دوي را شعله‌ور ساخته و هی مي‌سوزانند و شب‌ها به جلسه‌هاي توطيه‌آميز و بهم اندازي مردم افغانستان به خاطر فرار از «باز پرسي‌هاي قانون و شرعي» برگزار مي‌كنند و اوراق تبليغاتي را ترتيب، تنظيم و به رسانه‌هاي فاشيستي مانند تلويزيون شمشماد، ژوندون تبليغات زهرآگين و تهوع‌آور ضد ملي و ضد اسلامي شان زير شعار ملي و اسلامي محروم و پا برهنه‌ي پشتون كه طي 13سال حاكمين فاشيست‌ها از تمام نعمات خداوندي و زندگي مدني و انساني قصداً و عمداً محروم ساخته شده‌اند كه درين جرايم نابخشودني حتا برخي از وكلاي پارلمان هم دست‌ دارند؛ بناءً لازم است تا مردم افغانستان سنگر واحد و يك پارچة مقاومت ملي را ايجاد و خاينين ياد شده را مورد مجازات قرار دهند و به پرداخت غرامات و يا توان وادار سازند. فاروق‌وردگ تا جاي از نظر اخلاقي و اداري سقوط كرده بود كه كامران رئيس معارف شهر را كه عنصر فاسد و «زنبارة» بوده و چنديدي دهاي به اخلاق و رشوه خوار مانند مديرة ليسه دخترانه‌ي مکرویان چهارم بنام مریم مومند ومدیره لیسه دخترانه که معشوقه معین مرستیال وزن فاسد دیگری بنام معارج که فعلا مدیرلیسه عالی فردوسی میباشد این ها همه رشوه خور، دلال ومفسیدین وزارت معارف اند ولازم است تا این وزارت از کثافت کاری های یاد شده پاک وپاکیزه گردد.

 

Last modified on
Rate this blog entry:
0

Comments