وبلاگ جوانان امروز

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.

ایاوزیرجدیدصحت عامه ء این گندگی ها راپاک خواهد توانست ؟

Posted by on in سیاسی و اقتصادی
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 14929
 • Print

مسعود شمالی وال


دولت افغانستان ازآغازتشکیل اداره ء موقت به سرکرده گی حامد کرزی تشکیل داده شد ، دولت مصلحت گرا ، قوم پرست « بجای خداپرستی » بوده است که هرکدام ازاعضای دولت که درهیأت رهبری ، بدنه وپایین بوده اند بااستفاده اززورتفنگ ، نفوذ قومی ، قبیلوی ونزدیکی بااستخبارات شصت کشورجهان طی 13 سال گذشته بالای 98 فیصد مردم ما وزیردستان ، کارمندان وموکلین خودستم کردندکه تاریخ 13 سال آنرا ثبت کرده است وروزی فرامیرسد که این ستم ها وجفاهای بیداد گرانه ی مادی ومعنوی پرسان خواهد شد وتاریخ بیش از دوصد سال گذشته روشن شد که مردم ما به فحوای همان گفته های دانشمندانه ی شان که : خداوند سخت گیرودیرگیراست » ستمگران خودکامه به کیفراعمال خود رسیدندواین ستمگران هم خواهند رسید : ما عنوان دادیم که : آیا وزیرصحت عامه ، این همه گندگی ها را پاک خواهد توانست ؟ « زیرا درین وزارت این گونه جرم وجنایات ، فساد مالی واختلاس ها وجودداشته که تاهنوز هیچ کس پرسان نکرده است ، بخاطر یکه فساد در همه ارگان هاطی 13 سال توسط مفسیدین معلوم الحال وحاکمان مطلق العنان بیدارمیکرد:
که ما اینک طورنمونه فسادهای مفسدین را دروزارت صحت عامه جمع بندی وتوجه وزیرجدید را به آن جلب میداریم :


1 – 218 ملیون دالرراایالات متحده ء امریکا بخاطرارتقای خدمات صحی افغانستان کمک کرده است . این پول هنگفت چه شد وکیها آن راغارت کردند ؟ وزیرها ، معین ها ویا مفسدین اداری که صلاحیت اخذ پول را داشتند باید پرسیده شود .

2- سفیرامریکا گفته که ما مبلغ « 530 » ملیون دالربه افغانستان دربخش صحت کمک کرده ایم ، این کمک ها چه شد وکی ها آنرا غارت ، حیف ومیل کردند ؟

3- ثریا دلیل که ما دوهزارمرکزصحی را درسراسر کشوردرحال ساختمان داریم . بفرمایید که آیا حقیقت دارد وحتا تهداب آن هم گذاشته نشده است وتنها درشهرکابل 75 مرکزصحی درخانه های کرایی باقیمت خیلی بالاو کرایه ی ماهانه وجوددارد که دراسناد آن جعل وتذویرشده است وازنوباثرفشارمردم مکروریان در400 مترمربع زمین تهداب کلینیک حمایهء طفل ومادردرمقابل بلاک 12 الف مکرویان سوم گذاشته شد که غاصبین زورآورولاش خواران زمین می خواهند آنرا تخریب کنند ومرجع پرسان کنندهء وجودندارد واگرجنرال ظاهر، ظاهرفرمانده پیشن پولیس کابل نمی بود ، غاصبین با زوتفنگ ووکالت وخونریزی میکردندومانع میشدند.این یک نمونه کوچک ازهزارمیباشد!

4- امریکا میگوید: مامبلغ ( 104 ) ملیارد دالربه افغانستان کمک کرده ایم وحکومت افغانستان را که کرزی ودارودسته ی فاسدش بوده اند ، فاسدترین حکومت خوانده است چرا هنوزهم این کابینه ی مفسدوتبهکار، بادنجان دوردسترخوان اشرف غنی هستند ووی را مشوره های « مفسدانه » میدهند . ازین پول هنگفت درکجای بخش بهداشت کشورما هزینه شد وکدام بیمارستان یا مرکزدرمان ساخته شده است .

5- جامعه ء جهانی همین غربیها میگویند : مبلغ / هفت ملیارد دالر بخاطر پیکاربا موارمخدرهزینه شده است ، پرسیده شود که چند شفاخانه ء معتادین درشهرکابل وولایات ساخته شده است وچرا صدها معتادزیرپل ها ودریای کابل وبیغوله زنده گی میکنند ، حتی به زیرریش کرزی و « زنخ » اشرف غنی ! این پول را کی ها غارت کرده اند ، آیا پرسیده خواهد شد ویا مافیای صحت ستمگاراست وحاکم وجابر؟

6- هاشم وهاج که خود متهم به جاسوسی آی . اس . آی است میگویید : «متاسفانه حکمران های ما که وزیرها اند نزدیک به پاکستان وهندوستان جهت تداوی میروند وهمین وزیرجدید صحت عامه افشا کرد که نزدیک به سه صدملیون دالرسالانه ازمدرک تداوی به کیسه پاکستانی ها وهندی ها ریخته میشود واینکه هشتاد فیصد وزیرها ، وکیل ها و ساختمان ها وسارنوال ها وتاجران جهت تداوی به دوبی ، ایران وکشورهای غربی میروند چیزی گفته نشده است .

7- شفاخانه ی جمهوریت راخیلی زیبا جمهوریت چین ساخت ، اما مجهزوفعال نشدودریک معامله ی نا مشروع که آنهم نتیجه نداد باموسسه ی کریم آغاخان سلطان بی بدیل کارتل های غرب قرارداد شد که تا هنوزبدون تجهیزات ، غیرفعال وحتا ماشین آلات آنراگردوخاک گرفته وپشک ها دراتاق های آن چوچه داده اند . این است جفای بزرگ وزیرهای صحت عامه ء کابینه کرزی بالای صحت مردم بیمارافغانستان ! آیا وزراجدیدتوان پرسش وبازداشت این مفسدین را خواهد داشت؟

8- وکلا وثناتورها گفتند که درشفاخانه های لشرگاه هلمند تنها سه داکتروجود دارد ودیگرهیچ .

9- شما برویید ازهمین شفاخانه ی معتبرومشهور وزیر محمد اکبرخان به پرسید که :
- آیا دوا ، تار، سوزن برای دوخت صدها زخمی که می آیند دارند ؟
- چرا پای وازها بروی دهلیزها می خوابند وچرا مردم ازآن شکایت دارند ؟
- چرانرس امریکایی با معاش بیست هزاردالربحیث متخصص آنجا کارمیکردوبرای یک متخصص جراح درین شفاخانه تنها « هفت » هزاز ا فغانی معاش میدهند این گونه اداره درکدام کشور وجود داشته است ؟ وچراصدها نفر دیگر که با وزیر ها رابطه داشتند از یک تا دو هزار دالر معاش اخذ نمودند و چرا نژاد پرستی در آنجا بیداد میکرد و دوکتوران جوان بی معاش تحقیر و توهین میشدند, مگر این سیاست فاسد فاطمی و ثریا دلیل نبوده است ؟
- 10-بروید بپرسید که معیینان صحت عامه,ریس های شفاخانه های شهر کابل و ولایات ورییس های صحت عامه آن چندین ملیون دالر را از بودیجه,ازمدرک دوا از مدرک قرار داد ساختمان ها و از مدرک اجازه دادن ساخت و ساز شفاخانه ها و کلنیک های شخصی رشوه و پاره بدست آوردند,آیا کرزی و اشرف غنی روز نامه ها را خوانده و میخوانند که : ((دموکراسی گپ مفت است ))ژورنالستان ترور شخصیت میکنند یعنی زمان وزیر ومعین و رییس و وکیل و اعضای کمیسیون انتخابات گنده گی,دزدی و خیانت های شان برملا شود آن گاه آنرا ((ترور شخصیت ))نام میگزادند و خود را فرشته جلوه میدهند و تنها صدرالدین سحر مبلغ چهارصد هزار افغانی از لطیفه فاروق به خاطر ساختن یک کلینک غیر قانونی و خلاف اراده و خواست مردم مکروریان ها گرفته بود,((مشت نمونه خروار!)).
- 11-چرا طی 13سال یک بیمارستان کودک,توبرکلوز,تداوی قلب های سوراخ ,مرض شکروده ها مرض دیگر شفاخانه تداوی معتادین از این میلیارد ها دالر کمک شده ساخته نشد ومقصر مسوول و مجرم کیست؟بروید شفاخانه صحت طفل اندراگاندی را ببینید که چرا در یک چپرکت ((قفس))مانند سه یا دو کودک بیمار جا داده میشود وپرسیده شود که امسال با و جود آنکه هوا گرم بود چند فیصد کودکان ها از بیماری سینه و بغل در شفاخانه جان باختند؟مقصرو مسوول کیست سر دم داران حکومت یا خود مردم بیمار و بیچاره افغانستان؟


- وهزاران جرم خیانت و گناه مالی و اداری دیگر در وزارت صحت عامه که باید بررسی گردد ودوا خانه ها و دیپو های ادویه,بازار و دوا فروشی های سرچوک تفتیش گردد که چگونه با صحت و سلامت مردم بازی ظالمانه صورت گرفته,چگونه دوا های بی کیفیت و تاریخ تیر شده وجود دارد و چرا بورس های تحصیلی برای دوکتوران داده شده که با وزیر,معیین,وکیل و سناتور و فرماندهان زور گوی پیوند های خونی,زبانی و نژادی داشته اند مگر این خیانت ها پرسیده خواهد شد ودوکتورا جوان بی پول,کم معاش و بی واسطه کدام بورسیه یی را نصیب خواهد شد؟و پرسیده شود که چرا وزیر صحت عامه 450مشاور را در بدل از1000تا دو هزار دالر استخدام کرده بود و حقوق هزاران داکتر,نرس و کارمندان وزارت صحت عامه و مردم مریض افغانستان را پای مال کرده است آیا وزیر جدید صحت عامه از آشپزخانه های بوی ناک و غذا های خراب که پخته میشود دید ارخواهد کرد و تمام این مفاسد را اصلاح کرده میتواند یا برای مردم وعده های میان خالی میدهد و کارمندان مفسد و رشوه خوار را مجازات خواهد کرد.مردم از شما وزیر جدید کار,صداقت و ایمان داری و راست گویی میخواهند.

Last modified on
Rate this blog entry:
0

Comments