عبدالحی مرام

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.

کابینه جدید چیگونه خواهد بود؟

Posted by on in سیاسی و اقتصادی
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 12071
 • Print

کابینه جدید چیگونه خواهد بود؟ ازهمان مفسدین پیش یا انسان های با وجدان وخداپرست وپاکدامن؟
عبدالحی « مرام »


میهن ما افغانستان و مردم ما افغانستانی ها هستند وقرنها درازی است ، ازآریانای کبیر، خراسان اسلامی وتابه امروز،دراین سرزمین پهناوروغنامند ویاکوچک ، فیچی شده وخیلی فقیرزنده گی کرده اند،جوان مردانه ، آزاده ،همبسته ،یابرده واروتحت ستم ،ستمگران گوناگون ، خودی یا بیگانه،ازامارت های دست نشانده وپادشاهان مزدوروامیرالمو ء منین چاکرصفت وریاست جمهوری های گوناگون وبامحتوا وشکل های مختلف آن .


دراین مدت زمان فرودوفرازهای رادیدند ، با ستمگران رزمیدند ، اگرداخلی بودیا خارجی ، آگرمستقیم یورش آوردند ویا « محیلانه» ودراین مدت آواره شدند ، دربدروخاک بسروازنام آواره گی آنان کشورهای همسایه ودلالان داخلی آنقدرسودبردند که حسابش را « یک هزارمستوفی » هم نمیدندومیهن شان ویران شد ، مرده ها وکشته ها دادند،تنها هشتادهزارشهروندان کابل قتل عام شدند که حالاگورستان های شان هم معلوم نیست ، اما قاتلان مردم وویرانگران کابل که استنگربه شانه بودند ، دم ازعدالت اسلامی ، اجتماعی ، دموکراسی وفضیلت انسانی میزنند وتوگویی که هماه آنان « فرشته ء بی آزری بودند! »


سپس امارت اسلامی ساخته شده که باتیغ های زهردارها، شمشیرهای که درلندن ساخته شده بودوتنها کلیمهء طیبه بران نوشته شده بود واین تیغ ها وشمشیرها ،تبرزین ها وشلاق ها بدست جلادان خونریزو کماندو های پاکستانی ، بنام طالب ، القاعده ، ملا،مولوی، آخند وشیخ های که نام بدلی وبه اصطلاح « مستعار» برای خود برگزیده بودن یا داده شده بودبرکشورمابرای انتخاب حاکم مطلق یا لجام گسیخته ساخته وگماشته شدندوکشورما را به زندان مخوف مبدل ساختند وتمام رسانه های غربی ، به شمول انگلیس وامریکا برای آنان تبلیغ کردند ورهبرنام نهاد آنها را « امیرالمومنین مسما کردندومردم راواداربه فرمانبرداری ، اطاعت کورکورانه نمودندوبجای پنج وقت نماز «پنجاه وقت نماز بزوروبی طهارت » خواندند ، آثاروبنهای تاریخی ما را ویران ویا غارتگرانه بنام نصیرالله با برآنربرموزیم خانه های خود تا لندن واسلام آباد انتقال دادند و شعارهای سردادند که : « تاجکی به تاجکستان برود،ازبک به ازبکستان ، ترکمن به ترکمنستان وهزازه به ایران وحکم اخراج و تکفیر تمام ملت های بادانش و با فرهنگ آنراصادرکردند- فتواها دادندوکشورما را،بویژه شهرکابل را که ویرانه ومتروک وخون آلود بود،به زندان مخوف مبدل ساختند تا این که غربی ها بویژه آمریکایی ها هم زهراین ماربه آستین جاداده وپرورش بافته ی مارگیرهای چیره دست شان،یعنی پاکستانی ها ، چشیدندوبادست وپاچگی به افغانستان شتافتندوباکمک رزمنده گان جبههء مقاومت ملی کشورسربازان ولشکریان خود را به میهن پیاده کردندواداره ء موقت رابوجود آوردند که گرداننده ء این اداره تابه دوره ء انتخابی تقلب کارانه خود ، همان مارهای پرورش یافته را« برادر» خواند وباکرنش، خلاف اراده 98 فیصد مردم افغانستان با آنان به معامله های نامشروع پرداخت وبیشترازیکصدملیارد دالرکمک های جهانی ، توسط دولت حامد کرزی وولی نعمت های خارجی شان دروجود سه هزاروپنجصد انجیوی داخلی وخارجی بغارت برده شد که بوی ان تمام کشورها ودنیاراگرفت که تا هنوزهم تعفن ان به آسمان ها بلند است ، زیرااین دولت درحالیکه خودش فاسد ومتعفن بود ،غربی ها مردم گرسنه ، بخون خفته ، آواره وفقیرافغانستان را « فاسدخوانده وگفت : افغانستان فاسد ترین کشورجهان است ! » باوجودتشکیل حکومت جدید بنام « حکومت وحدت ملی » دروجودرهبران دوتیم به گفته خودشان برنده ، بدستوروفشارجان کیری وزیرخارجه امریکا تشکیل شد، که هم سوگند های فراوانی بنام خداوند دادگروکلام مقدسش خوردند وهم وعده های به دادگاه کشانیدن مفسدین مشهوربالفساد را دراینده نزدیک دادند.درحا لیکه همان مفسدین وغارتگران هنوزهم بنام سرپرست ها وجود دارند- ازبرکت آنان جنگ های تهاجمی جلادان طالب والقاعده ودیگرباند های تبهکاروخرابکارشدت پیداکرده که تا درون دفترفرماندهی پولیس کابل رسیده وهرروزصدها تن ازمردم بیچاره ، عادی ویا سربازان ، افسران وکارمندان دولتی شهید وزخمی میگردند. ومردم که رای داده اند ، انگشت های شان بریده شد ، چشم ودندان های شان کشیده شد ، گوش وبینی شان بریده شد سنگ ساروزیردیوارشدند، تکفیر،تعجیزوتحقیرشدند وحتا دسته جمعی تیرباران شدند ، توقع داشتند که نخست بصورت خیلی عاجل کابینه نوین نه کهنه های شارلاتان ازشخصیت های پاک دامن ، باوجدان ، با ایمان ، خداپرست با دانش و باتجربه ساخته خواهد شد ، اما تا هنوز نه « چرگی است ونه پرگی » بلکه کمیسون سرتاپا فاسد، غارتگرانتخابات که ملیون ها دالر پول کمک شده خارجی ها به مردم افغانستان حیف ومیل کردندهنوزهم موتردوانی ها ، پسته خوری های بیشتراز70 کیلو، رفتن به مراسم حج باطالبان تبهکاربرای فریب مردم ادامه دارد وبا دیده درای کامل ، اخرین کثافت کاری و خیانت پروری خودرا درشوراهای ولایتی انجام دادند وفریاد مردم را بلند وسنگینی جرایم خودراصدبرابرساخنتند که تاهنوزازکابینه ی فاسد گذشته وکمیسون تقلب کار ، شیشه خود ازمردم ، پرسان وسوالی نشده است واین دزدان چراغ به دست منتظرمکافات های بیشترونوازش های دیگر هم هستند تا مدال های غازیان کشور به گردن شان آویخته شود وتحفه های بیشتروبیشتری تامرزنام گذاری جاده ، میدان هوایی وپارکا نصیب خود سازند !!!


این درحالی است که 99 فیصد مردم افغانستان ازدو، دوکتوریکی روان شناس ودیگری دوکتورطب کودکان است می طلبند که دیگرباعزت ، آبرو ، خون وحیثت توده های ملیونی افغانستان بویژه آنانی که در انتخابات ها حماسه آفریدند و با جنگ و جنگ افروزان و دهشت افروزان ، دهشت افگنان وتبهکاران طالب والقاعده ودیگرمفسدین مالی ، اداری وغارتگران دارای عامه وبیت المال نه گفتند ، بازی صورت نگیرد وطورعاجل این اقدام صورت بگیرد :


1- کابینه جدید مبرا ازمجرمان گذشته به پارلمان معرفی گردد.
2- تمام مفسدین ، مختلسین ، رشوه گیر ها ، کلاه برداران محیل ومعامله گران ،رشوه گیر ها وغارتگران به دادستانی کل معرفی شوند، زیرا به صد ها پرونده یا دوسیه را قبلا" اداره فساد وارتشأ که ازوزیر ها ، معلمین ها ، والی هاوبرخی ریس ها بود فهرست وارتنظیم وبه سارنوالی سپرده بودیادرروک ها وخانه های الماری های شان است.
3- بعد از پاک سازی عناصر مفسد ازدادستانی کل هیأت های پاک دامن ، پاک دل پاک نیت توظیف گردند تا تمام ارگان های دولتی را بدون استثنا برسی کنند .
4- فورمه های ثبت دارای قبلی شان دیده شود وبا دارایی های سیزده سال اخیر شان مقایسه گردد، که تا کدام اندازه سرمایه شان بالا رفته است ، زیرا آذرخش حافظی یک سرمایه دار ملی بارسانه ها گفت : دونفررامیشناسیم که یکی به دوصد دالردرمسکو ماهانه کار میکرد وحال ازچوکی وزارت یک ساختمان پنج ملیون دالری دارد ودیگری زیردستم کارمیکردوحالا دوصد ملیون دالر سرمایه دارد وبه صدها نمونه دیگرآن! حتا اداره بررسی یا «سیگا» ایالات متحده امریکا چندین بارازپرونده های اختلاس، دروزات معارف ، مالیه ، تجارت ، مواد مخدر، والی ها ، معین ها وبرخی ازریاست ها وکمسیون های به اصطلاح مستقل یاد آوری وپرده برداشت ، حالا باید دو دوکتورکه مدعی دستان ودامن وزبان پاک هستند ، بازوها را بربزنند وباحمایت توده ها ملیونی به ویژه شش وهفت ملیون رای دهنده درانتخابات این غارتگیری ها را برملا وگنده گی ها را پاک سازند وبرسانه های کشوروارگان های کشفی وظیفه بدهند تا آنها به حکم وظیفه ووجدان پاک خویش بدون ترس وهراس دراین راستا کارکنند وهمان گونه که در جبهه نبرد مسلحانه با تبهکاران رنگا رنگ در پیکار اند در این مورد نیز برزمند و نام نیک خدمت گذاری به مردم وجامعهء خویش را ثبت برگه های تاریخ سازند !


مردم کارهای جدی ، اقدام عملی وجسورانه ازاین حکومت جدید میخوهند ، زیرا تمام ناپاکی ها وکثافت ها با آب پاک وصابون پاک کننده و ابزارآن امکان پذیراست ، نه باابزارناپاک وگنده شده درغیرآن همان « خرک وهمان درک » خواهد بود ومردم های پاک ومنزه وآرمان های ملی واسلامی شان به دریا رها خواهد شد وخنجرظالمانه به سینه های پاک شان اصابت خواهد کرد! واین حکومت ودولت ، انگل جان سی ملیون شهروند عذاب کشیده ما خواهد بود!

 

Last modified on
Rate this blog entry:
0

Comments