وبلاگ جوانان امروز

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Archives
  Archives Contains a list of blog posts that were created previously.

آه! کریمیا! خدا حافظت!

Posted by on in سیاسی و اقتصادی
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 3256
 • Print

امروز در برگه گلثوم که یکی از دوستانم در شهر سمفورپل میباشد، یاداشتی را زیر عنوان " خدا حافظ کریمیا " مطالعه کردم و این یاداشت مرا در اندیشه فروبرد و نامه خالد بن ولید را که به شام خطاب کرده بود بیاد آورد.

خالد بن ولید زمانیکه شام را ترک میکرد نامه ی نوشت و در آن نامه گفته بود:

" ای شام! خدا حافظ. بعد از این هرگز ترا نخواهم دید".

آری ! گلثوم هم در برگه خود از سواحل زیبا و آب و هوای خوشگور کریمیا یادکرده و نگاهی به دوران کودکی خود نموده است که در این جزیره نما پرورش یافته بود. آما او مانند هزاران همتبارانش تصمیم گرفته که برای همیشه این سرزمین ابائی خود را ترک کند. این عنوان غم انگیز، احساسات یکی از مردمان بومی جزیره نمای کریمیا را بیان میکند.

روز شانزدهم مارچ باشنده گان روسی تبار جزیره نمای کریمیا در نتیجه یک همه پرسی قبلا مهندسی شده و در تبانی و مداخلت مستقیم مقامات ماسکو، با اکثریت آرا فیصله کردند که جزیره نمای کریمیا از اکرائین جدا و به روسیه الحاق شود. فیصله این همه پرسی با قانون اساسی اکرائین در تضاد واقع گشت .

هرگاه کمی به عقب برگردیم بیست وسه سال قبل نیز در همین روزهمه پرسی پیرامون بقای اتحادشوروی صورت گرفت که سرانجام به فروپاشی آن انجامید و پوتین، رئیس جمهور روسیه آنروز را یک فاجعه بزرگ در قرن بیست ویک پنداشت.اکثری از مبصرین سیاسی این پرسش را با دیگران شریک میسازند که آیا روز شانزدهم مارچ 2014 روز سرآغاز فروپاشی روسیه نیست؟ آیا روسیه به سرنوشت شوروی روبرو نخواهد گشت؟ البته زمان به آن پاسخ خواهد داد!

باید گفت که پارلمان امروزی روسیه همان نقش صدر هیئت ریسه شورای عالی اتحادشوروی سال 1980 را بازی میکند. در سال 1980 صادرات اتحادشوروی محض 2.6 فیصد و سرمایه گذاری خصوصی هم 33.4 فیصد عواید ناخالص ملی را تشکیل داده بود. همه تامینات از منابع داخلی تمویل میشد. و نقش واردات کشورهای اردوگاه سوسیالستی محض یک فیصد نیاز مستهلکین نهائی را برآورده میساخت . 82 فیصد مصارف کشور از مدرک استخراج نفت داخل استفاده میشد. نه از سرمایه گذاریهای مرزی خبری بود و نه هم از بازار سهام! نرخ تسعیر دالر یک مفهوم مجرد واهی پنداشته میشد.

اما در سال 2013 حجم صادرات روسیه 25.6 فیصد و سرمایه گذاری هم کمتر از 20 فیصد عواید ناخالص ملی را تشکیل داده بود سهم واردات ده ها قلم کالا در عواید ناخالص ملی بیشتر از 50 فیصد تخمین میگشت. بیشتر از 63 فیصد تولیدات نفتی به خارج صادر میشود. سالانه بین 15 تا 16 ملیون شهروندان روسیه به خارج سفر میکنند و در حدود سه ملیون شهروند دیگر روسیه اجازه اقامت زندگی دائمی را در سایر کشور ها دریافت کرده اند. سرمایه آزادانه از کشور بشکل فزاینده خارج میشود و نوسانات تسعیر را هر فرد روسی در زندگی خود احساس میکند.

بحواله بعضی از تحلیل گران ، گمان میرود که در مسئله جدای کریمیا از اکرائین ، روسیه مصارف آنرا دقیق ارزیابی نکرده بود. زیرا 64 فیصد بودجه کریمیا از دولت مرکزی اکرائین تمویل میشد. تنها مصرف متقاعدین در جزیره نمای کریمیا و سایر مساعدت ها در حدود 200 ملیون دالر میرسید مسلما زمانیکه به روسیه ملحق شود این رقم دوچند میگردد صرف نظر از مصارف سایر زیر ساختهای قلمرو کریمیا! یا به عبارت دیگر میتوان گفت که مصرف سالانه کریمیا برای روسیه در حدود دوملیارد دالر خواهد بود. مسلما که در جریان دوسال آینده از کمیت سیاحین به این جزیره نما کاهش رخ خواهد داد زیرا اوضاع آشفته سرنوشت همه استراحت گاه ها را غبارآلود ساخته است.

الحاق کریمیا به روسیه ناگزیزی بازنگری مرزهای بین اتحادیه اروپا و روسیه را مینماید یعنی همان مرزهای که بشکل حقوقی بین یونان و روسیه وجود داشت.

ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که تعزیرات را علیه کارمندان عالی رتبه روسیه و ( بازرگانان دولتی) وضع میکنند تا به شرکت ها و شهروندان خود تفهیم کرده باشند که معامله با روسها خیلی خطرناک است! روسها به پاسخ بالمثل مبادرت خواهند ورزید. در نتیجه موجب کاهش ورود سرمایه به کشور و فرار سرمایه از کشور خواهد شد.

در پایان سال 2014 پیش بینی میشود که جریان فرار سرمایه به 200 ملیارد دالر بالغ شود و ذخایر اسعار روسیه به یک برسه حصه کاهش یابد. شاخص بازار سهم روسیه از عدد 800 پائین خواهد شد و دولت نمیتواند ا زکاهش آن جلوگیری کند. اکثری شرکت های بزرگ در پرداخت قرضه های خارجی به مشکلات روبرو خواهند گشت. نباید فراموش کرد که حجم قرضه های شرکت های روسیه و موسسات دولتی تا اوایل جنوری سال جاری به 732 ملیارد دالر امریکائی بالغ میگشت و از ذخایر اسعاری روسیه که در حدود 510 ملیارد دالر است در حدود 44 فیصد فزونی دارد. زمامداران کشور در بین دو گزینه قرار خواهند داشت یا اینکه قدرت پرداخت فرضه و نرخ تسعیر روبل یکی را انتخاب کنند.

مسئله صادرات گاز به اروپا موضوع خیلی مهم است که تقریبا 30 گاز مورد ضرورت اروپا از روسیه وارد میشود. در مرحله اول تعزیرات روی گاز عملی نخواهد شد زیرا به گاز نیاز اساسی در اروپا است. فرض کنیم که از خریداری گاز روسیه صرف نظر شود انگاه احتمال تغیر شریان های نفت به شرق وجود دارد. روسیه از سال 2010 تا سال 2013 در حدود 26 فیصد در استخراج نفت افزایش داده است در حالیکه این رقم در قطر به 7 فیصد میرسد. افزایش استخراج نفت در پنج سال اخیر در ایالات متحده امریکا به 230 ملیارد و در روسیه به 67 ملیارد متر مکعب میرسد. مشکلاتی که در صادرات گاز به چین موجود است نبود قرار داد خریداری گاز است و از جانب دیگر شراین انتقالات گاز به شرق تنها ظرفیت 15 فیصد تولید را دارا می باشد و بس!

Crimea

در نتیجه صادرات گاز به اروپا در دو سه سال اینده از 20 تا 40 فیصد کاهش می یابد و 55 فیصد بودجه امروزی دولت روسیه از مدرک صادرات نفت تمویل میگردد. از همینجاست که آینده تاریک استخراج نفت در استفاده در سکتور های اجتماعی ترسیم میشود.

در مجموع روسیه توانائی تولیدات ماشین الات عصری الکترونیکی، کمپیوتر و وسایل ارتباطی را ندارد. در سالهای اخیر 55 فیصد همه تولیدات عصری از کشورهای اروپای غرب وارد میشود. کشانیدن کشور به بحران فقط وظیفه افراد غیر مسئول است و هر قدر از بدنه جهان تجرید گردد به همان پیمانه دوران دکتاتوری پوتین پایان می یابد. روسیه نه تنها از تهدید بلکه ا زپیشرفت های سایر کشورهای جهان به حیرت و وحشت کشانیده خواهد شد. باید از تاریخ درس عبرت گرفت و نباید فراموش کرد که اگر شوروی از هم پاشید نه بخاطر خطری بود که از کدام طرف انرا تهدید میکرد، بلکه از گمراهی و عدم آینده روشن بود که جامعه در آن گرداب دست و پا میزد.

امروز دولت روسیه بویژه زمامدارن آن افتخار دارند که الحاق کریمیا به روسیه نسبت به همه پیروزیهای اقتصادی مهم تر است! برسمیت شناختن و الحاق کریمیا نمایانگر انست که زمام داران روسیه میخواهند به بهای مشکلات اقتصادی بطور مستقیم انرا اداره و رهبری کنند. آیا کدام شیوه خاص اداره موجود است؟ در سال 1991 رهبران اتحاد شوروی در کاخ کرملن نیز با این شیوه تفکر باور داشتند.

ولادیمیر اینوزمسف، رئیس مرکز تحقیقات جوامع پس از صنعتی سازی

Last modified on
Rate this blog entry:
0

Comments