جمعه, 11 مرداد 1392 00:00

سقوط دوم، جمهوریت اول

 

"هرگاه یک شخص سه قوه دولت را تصاحب کند، هم قانون گذار و هم مجری قانون باشد و هم روی کارکردهای افراد قضاوت کند، آن گاه پایان سرنوشت فرا خواهد رسید، ولو که فرد مذکور از میان نخبگان جامعه برخواسته باشد."

- مونتسکیو، روح القوانین -

 

پنج شنبه, 10 مرداد 1392 00:00

سقوط سلطنت

 

"هر نظامیکه از حمایت مردم برخوردار نباشد و در خدمت مردم قرار نداشته باشد و نیز به مردم جفا، بیعدالتی و تعصب روا دارد، چنین نظام مشروعیت خود را از دست داده و مردم حق دارد فریاد نفرین و اعتراض برارند، به پا خیزند و در جستجوی از میان برداشتن آن شوند ولوکه راه مسالمت آمیز میسر نباشد راه قهرآمیز دستور تاریخ و زندگی است."

 

شنبه, 12 مرداد 1392 00:00

سقوط سوم، جمهوریت دوم

 

"مطالعه تاریخ بما نشان داده است که زندگی اغلب بسیار بیرحم و بی عاطفه است. خشمگین شدن از آن و دشنام دادن بمردم کاری ابلهانه است و ثمری ببار نمی آورد. خیلی بهتر است که بکوشیم علل فقر و تیره روزی و استثمار را در یابیم و بعد این علت را از میان برداریم. اگر چنین کاری نکنیم و از جریان حوادث عقب بمانیم محکوم به رنج بردن هستیم." 

- جواهر لعل نهرو -